کاری به کابینه روحانی ندارم. کابینه اش هرچه که هست ، بیخ ریش صاحبش !!!

یادم افتاد زمانی را که احمدی نژاد ، حکم معاون اولی مشایی را صادر کرد ؛ آنگاه هزار و یک تناقض در ذهنم خطور کرد.

چندتا می نویسم ، بقیه اش با تو:

این بار:

1. علی لاریجانی ، جریان دولت را بنا به شنیده هایش از قابیل ها ، منتسب به منافقین و مفسدان اقتصادی نخواند.

2. آملی لاریجانی ، رئیس جمهور را سلطان غاصب نخواند.

3. مکارم شیرازی فتوای عدم مشروعیت حکم رئیس جمهور را صادر نکرد.

4. کفگیر مصباح یزدی به ته دیگِ مسموعاتش خورد.

5. باتری ماسون یاب پیام فضلی نژاد ، سوخت.

6. کمیسیون های روحانیت و غیر روحانیت ، تشکیل جلسه ندادند.

7. کسی به دنبال نوشاندن جام زهر و تحت فشار قرار دادن رهبری نبود تا حکمی بستاند.

8. ابوترابی برای خودش حکم ماموریت صادر نکرد.

9. احکام محرمانه حکومتی را کسی افشاء نکرد تا خیانت در امانت نکرده باشد.

10. انوار بصیرت جبهه پرتو ، این بار خاموش بود.

11. جامعه مهندسین بیانیه ای صادر نکرد تا رئیس جمهور را به دلیل رویارویی با روحانیت ، ادامه دهنده راه مصدق بخواند.

12. همیشه منتقدها این بار اسفند روی آتش نبودند.

.

.

.

.

.

1001. این بار ، فتنه ای در کار نبود.

هر چه که بود ، خیر بود ؛ چون فهمیدیم که پای وحدت قوا ، از کجا لنگ می خورد !!!