حتما در خبرها خوانده اید که جنـَّــتـــی کوچک (وزیر ارشاد دولت یازدهم) اینگونه فرموده که: 

امیدوارند بتوانند در وزارت ارشاد ادامه دهنده راهی باشند که سیدمحمد خاتمی آغاز کرد.


خب در همین جا از طرف خود 3تا تشکر بدهکارم.


1. مجلس شورای اسلامی ؛ (به خاطر رای اعتماد) ، متشکرم.

2. روحانی ؛ متشکرم.

3. جناب جنـَّــتـــی بزرگ ؛ متشکرم.