اختیاری تام که روحـــــانی داشت !!!


اختیاری قانونی که احمـــــدی نژاد نداشت !!!

آیا چون روحانی از طبقه اشراف و اعیان جامعه است ، میتواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟

آیا احمدی نژاد که از طبقه رعیت است ، نمی تواند اختیار قانونی خود را اعمال کند؟

چِـــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اصلا چه سوالیست؟

بچه آشپزها و بچه آهنگرها را چه به سیاست ؟؟؟؟

تا میــــرزا آقاخان ها هستند ، بچه آشپزها در حمام فین ترور می شوند !!!