دیپلماسیِ بیرونمان شده نرمش ذلیلانه احمقانه


دیپلماسیِ درونمان شده دیپلماسیِ لنگه کفشی افراط گرایانه

تازه خنده دار تر اینکه در بعضی شبکه های اجتماعی دیدم که لنگه کفشی های احمق را به احمدی نژاد نسبت داده اند !!!!!!

طنز سیاه روزگار ماست !!!!

بگذریم؛

یادش بخیر دوران احمدی نژاد ، اتحاد موج می زد

اتحاد لنگه کفشی ها و نرمشی های !!!


زمســــــتان است...