کلاغ را رنگ کردند ، جای قناری به ما انداختند ؛

هادیان سیاسی نهاد خاص تا صاحبان منبر و نریبون که زمانی احساس وظیفه کردند ، اکنون کجایند؟

نیازی نیست مثل کاری که با دولت قبل کردید و هزاران دروغ بافتید تا زمینش بزنید ، با این دولت هم بکنید.

فقط حقایق و واقعیت ها را بگویید ، کافی است.

اگر دین ندارید ، آزاده باشید .... لطفاً !!!