#تحلیل_سیاسی


یکی از سایت های مستأصل و محجور، علی الدوام روی دروغ گُنده‌ی خودش درحال تبلیغ است.


اینکه «شهید آیت ا... هاشمی را کُشته اند!!!»


استنادشان هم به کامنت‌های مجهول فلان وبلاگ کم‌مخاطب است یا اسرائیلیاتی شبیه افکار پریشان خودشان! که ببینید اینها فوت هاشمی را پیش‌بینی کرده بودند پس احتمالا قتلی در کار بوده.


حتی توضیح و تکذیب خویشان مرحوم، در تأدیبشان اثر نکرد و بنی اسرائیل گونه گفتند: 

اینها را به زور مجبور کردند جلوی دوربین صداوسیما ازین حرف‌ها بزنند؛ از ترس جانشان!!!


فارغ ازینکه با این دروغ‌های مضحک که مرغ بریان را به قهقهه می‌آورد، در پی دریوزگی مخاطب، لایک و خودنمایی یا خودفروشی هستند، باید به عرضشان رساند که خود مرحوم مصنّف هم به نحوی ارتحالش را پیش‌بینی کرده و اینگونه در سایت‌ها تیتر شد که:

« #هاشمی_رفسنجانی: حالا که مملکت را از دست #احمدی‌نژاد نجات دادم، می‌توانم راحت بمیرم» !!!


به نظر شما این #دنبال_درآمدنیوز ها با منطق مشوش خود چگونه این بیانات هاشمی را تحلیل می‌کنند؟


http://telegram.me/hamhojre