ما مانده ایم و خودنمایان و سیاه نمایان !
یادش به خیر
رئیس جمهوری داشتیم که هرچه موفقیت به دست می آورد ، می گفت:
از عنایات خدا بود
از هدایت های امام زمان (عج) بود
از حمایت های رهبری عزیز بود
از نقش آفرینی و همدلی مردم بود.